Grundejerforeningen Sarbjerg IV

 

Referat af ordinær generalforsamling

Dato / Tid : Onsdag den 26. Marts 2003 – Kl. 19.00

 

 

Der var i alt 11 parceller (3 fra Enebærvej og 8 fra Melissehaven) ud af 19 repræsenteret på generalforsamlingen.

 

Punkt 1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen, og foreslog Sonja, Enebærvej 14, som dirigent. Forsamlingen valgte Sonja enstemmigt.

 

Sonja konstaterede (lidt senere!) at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer var varslet rettidigt, og forsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, da 11 af 19 parceller var fremmødt (kravet er at mindst halvdelen er repræsenteret).

 

Punkt 2. Bestyrelsens beretning

Formandens beretning blev godkendt – dog med kommentarer om kommunens manglende færdiggørelse af veje. Som det fremgår af beretningen vil bestyrelsen intensivere dialogen med kommunen for at forbedre forholdene på dette område.

 

Punkt 3 + 4. Forelæggelse af revideret regnskab, samt forslag til budget

Det reviderede regnskab samt budget/vejbudget blev præsenteret af kassereren, og godkendt uden kommentarer.

 

Punkt 5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent forbliver uændret kr. 1.000 pr. år, som bestyrelsen havde foreslået - ingen havde fremsat andre forslag.

 

Punkt 6. Forslag fra bestyrelsen

I alt 6 vedtægtsændringer fra bestyrelsen blev forelagt og godkendt enstemmigt. Se særskilt dokument. Omkring ændringsforslaget vedrørende §11 blev det bemærket at bestyrelsen fremover vil lægge referater på en ny Internet hjemmeside, jfr. punkt 11 nedenfor, og at dette bør indskrives i vedtægterne fra næste år.

 

Punkt 7. Forslag fra medlemmerne

Der var ingen forslag til vedtægtsændringer fra medlemmerne.

 

Punkt 8. Valg af bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden var ikke på valg i år.

 

Punkt 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Erik, Melissehaven 3, Di, Melissehaven 10, og Cecilia (suppleant), Enebærvej 6,var alle på valg, og modtog genvalg enstemmigt og uden modkandidater.

 

Punkt 10. Valg af revisorer

Christian, Melissehaven 12, og Lene, Melissehaven 4, blev genvalgt som revisorer.

 

Punkt 11. Eventuelt

Under eventuelt blev følgende emner diskuteret

 

-          Vej

 

Bestyrelsen har nedsat et vejudvalg. Vejudvalget udtrykte ønske om at høre medlemmernes forslag og ideér til hvordan vejen bør anlægges. Flere udtrykte forskellige ønsker, og forsamlingen anbefalede at når/hvis vi kommer dertil, at foreningen får indflydelsehvordan vejene skal etableres, bør vi om muligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, for at alle får mulighed for at medvirke til beslutningerne.. Forsamlingen udtrykte utilfredshed med den generelle orden på Melissehaven – en oprydning er ønskelig, ligesom den campingvogn der står placeret på vejen bør fjernes (i henhold til lokalplanens bestemmelser).

 

-          Festudvalg

 

Består af René, Melissehaven 6, Sonja, Enebærvej 14, Lene, Melissehaven 4, Jette, Melissehaven 11 og Annemette, Melissehaven 12(hjalp til ved fastelavnsfesten). Der er spæde planer om en sommerfest, måske til Sankt Hans eller lidt senere. Der var enighed om, at jo før en dato bliver meldt ud, jo større tilslutning er dte muligt at opnå.

 

-          Tromlelaug

 

Henrik, Melissehaven 4, orienterede om et tromlelaug som han (og Lene) har været medlemmer af på Stensager. Formålet var dels at dele haveredskaber men også at holde en årlig social sammenkomst i forbindelse med generalforsamlingen. En sådan forening vil sandsynligvis ikke blive etableret under Grundejerforeningen, men bør fungere uafhængigt af Grundejerforeningen. P.t. virker det ikke som nogen har tid/overskud til at give sig i kast med dette.

 

-          Hjemmeside

 

Foreningen har etableret egen hjemmeside, som findes på www.sarbjerg.dk. Formålet er at samle alle dokumenter (vedtægter, referater, medlemsprotokol, lokalplaner m.m) på eet sted tilgængeligt for alle, samtidig med at lette administrationsbyrden for bestyrelsen og undgå for meget papirudsendelse til medlemmerne.

 

Hjemmesiden blev demonstreret på 2 medbragte PC’ere.

 

Kommentarer til hjemmesiden er velkomne, ligesom hvis nogen skulle mene at enkeltinformationer/billeder bør fjernes skal de bare henvende sig. Siden er i øvrigt ikke tilmeldt nogen søgemaskiner på internettet.

 

Har nogen billeder fra området er vi meget interesserede.

 

Af hensyn til visning af billeder og medlemsprotokol på internettet blev alle bedt om at underskrive samtykkeerklæring – vedlægges referat til dem der ikke var mødt på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen har desuden udskrevet en LOGO konkurrence, så vi forhåbentlig kan få en ensartet flade udadtil, både på internettet og på vores breve. Lav et forslag og aflever det til bestyrelsen inden 1. Maj – der er 3 flasker rødvin på højkant.

 

Referent

 

Lars Merrald